På Munktorps Träförädling AB är vi måna om att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in från dig inte sprids till obehörig eller missbrukas. Här kan du som är kandidat i en rekryteringsprocess hos oss, läsa om vilka säkerhetsmått vi vidtar och hur dina personuppgifter behandlas.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person som är i livet (även kallad en registrerad), t.ex. namn, personnummer etc. Det inkluderar även utlåtande från referenser, intervjusvar och innehåll i ett personligt brev eller CV samt intervjuanteckningar.

Vilken personlig information ber vi dig om?
För personer som deltar i en rekryteringsprocess hos Munktorps Träförädling AB samlas följande uppgifter in för att vi ska kunna göra en bedömning av dig som kandidat:

• För- och efternamn
• Personnummer
• Hemadress
• E-post
• Telefonnummer
• Porträttbild (frivillig)
• CV och personligt brev
• Namn och telefonnummer till referenser
• För vissa befattningar krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Om sådant utdrag krävs för den befattning du sökt, meddelar vi dig detta. Du ansöker sedan själv hos polisen och visar dokumentet för oss. Vi lagrar inte innehållet utan gör endast en notering om att vi tagit del av informationen.

Vilken personlig information erhålls ifrån annat håll?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
• Om du hänvisar till Linkedin i din ansökan hämtas information därifrån
• I vissa rekryteringar genomförs bakgrundskontroll på slutkandidater, du får information om det berör dig.

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in ovan listad information enligt den rättsliga grunden berättigat intresse, för att:
• Kunna identifiera din identitet.
• Kunna göra en bedömning av dig som kandidat utifrån tidigare erfarenhet, referenser och ambitioner och därigenom kunna avgöra om du är lämplig för en befattning hos oss.
• För vissa befattningar få en bakgrundskontroll av grundläggande personalia (levnadsuppgifter), ekonomisk och juridisk information
• Kunna kontakta dig

Vilka kommer att ta del av uppgifterna?
• Personer inom HR: Personer inom Munktorps Träförädling AB:s HR-avdelning kan få tillgång till alla ovan nämnda personuppgifter till alla Munktorps Träförädling AB:s sökande kandidater.
• Personer i chefsposition: Personer i chefsposition för den befattning som rekryteringen gäller är delaktiga i urvalet och får tillgång till aktuella kandidaters CV och personliga brev.
• Externa leverantörer: Genom att Munktorps Träförädling AB använder externa leverantörer för systemstöd för rekrytering, innebär detta att dina personuppgifter även kommer att hanteras av Munktorps Träförädling AB:s leverantörer av dessa system. Munktorps Träförädling AB har avtal med dessa externa leverantörer som reglerar hantering av personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter i annat syfte än det som finns reglerat i avtalet.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Vi behandlar bara personuppgifter så att vi kan uppfylla syftet för deras insamling. Så länge du deltar i en rekryteringsprocess hos oss lagrar vi dina personuppgifter. Om du sedan blir anställd hos oss fortsätter vi att spara dina uppgifter så länge din anställning löper. Om du inte går vidare till en anställning hos oss sparar vi dina uppgifter i två år efter avslutad rekrytering. Detta för att följa lagkrav (t.ex. diskrimineringslagen) och för att vi ska kunna gå tillbaka till dokument och våra noteringar om dig om du t.ex. söker en ny tjänst hos oss.

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att säkerställa att dina uppgifter inte hamnar i orätta händer?
Munktorps Träförädling AB har ett brett övergripande säkerhetsarbete inom Munktorps Träförädling AB för att säkerställa att varken dina eller andra uppgifter hamnar i fel händer eller behandlas på ett felaktigt sätt. Nedan är ett antal åtgärder som vi vidtar, vilket bidrar till att säkra dina uppgifter:

• Begräsning av behörigheter: Åtkomst till dina data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Detta minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.
• Kryptering: Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder
• Brandväggar och säkerhetslösningar: Munktorps Träförädling AB applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar som antivirusprogram för att säkra sin IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.
• Policys och riktlinjer: Inom Munktorps Träförädling AB finns tydliga och kommunicerade policys och riktlinjer för hur personer inom Munktorps Träförädling AB ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man på ett säkert sätt behandlar personuppgifter.
• Leverantörsval och avtal: Munktorps Träförädling AB använder sig av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Leverantörens skyldigheter gentemot Munktorps Träförädling AB och i förhållande till GDPR styrks via tydliga avtal.

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
• Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga
• Att bli bortglömd d.v.s. att radera dina uppgifter och hindra fortsatt behandling av personuppgifter inkl. tredjepartsbehandlingar om det inte finns andra rättsliga skäl till att Munktorps Träförädling AB behöver spara dina personuppgifter
• Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Munktorps Träförädling AB utför av din persondata
• Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Munktorps Träförädling AB i ett strukturerat format
• Att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format
• Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer
• Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vår dataskyddskoordinator (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontaktar du oss (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss
Munktorps Träförädling AB, org.nr 556298-8229, med adress Bålstavägen 4, 731 70 Köping, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på dataskydd@munktorpstra.se.

E-post adress till vår dataskyddsansvarige är DPO.SE@saint-gobain.com

Vill du veta mer om hur vår koncern, Saint-Gobain, hanterar personuppgifter kan du läsa mer på länk: https://www.nordic.saint-gobain.com/se/privacy-policy

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).